คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติกาญจน์ วันดี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศิริขันตยาภิรัต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์ศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ สุรนันท์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี เอกวิลัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี ขจรเกียรติสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางจุไรรัตน์ ยานะวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ คำแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ คุณาวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายจิระพงษ์ สุริยา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ