วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง