คณะผู้บริหาร

นายอนันต์ กาวินำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0818872229
อีเมล์ : kawinam.an@gmail.com

นายทวี เอกวิลัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม

นางประยูร ก๋าเครือคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

สิบตำรวจโทอุเทน มิ่งก่อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวจินตนา กลักสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายสราณริณทร์ วงค์ศรีใส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0966616726
อีเมล์ : Romance_phai@hotmail.com

นางสาวณชานันท์ ประเสริฐสุข
หัวหน้าฝ่ายสำนักอำนวยการ
อีเมล์ : Nachanannn@gmail.com