พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียน

     1. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติอย่างมีคุณภาพ
     2. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าหมายโรงเรียน

    1. ผู้เรียนสำเร็จการศกึษาอย่างมีคุณภาพ
    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
    3. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง