กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอุเทน มิ่งก่อ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางประยูร ก๋าเครือคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0918738799
อีเมล์ : namfon-sut@hotmail.com