กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวไพลิน หมอยา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0932505230
อีเมล์ : tidteepm@gmail.com

นายพันธกานต์
ครู คศ.1