เขียนโดย Administrator
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

นายจิระพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


ครูทวี เอกวิลัย

ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูประยูร ก๋าเครือคำ


ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


ครูสราณริณทร์ วงค์ศรีใส

ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


ครูณัฐพงษ์ ตันคำ

ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


ครูจิระศักดิ์ ลิไทสง

ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


ครูทิวารัตน์ วงศ์ยา

ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


ครูอุเทน มิ่งก่อ

ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


ครูณชานันท์ ประเสริฐสุข

ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


ครูณิชภัทร ทองประเสริฐ

ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


ครูวีรวิชญ์ รักประชา

ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


ครูจินตนา กลักสูงเนิน

ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


ครูเมธินี ศรีแพงมน

ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


ครูนิติสรร ยะมะโน

ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


ครูหนึ่งฤทัย จีนหน่อ

ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นายจำนูญ ศรีลา

นักการภารโรง 
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


ครูกรกนก โกสีลา

ครู (พนักงานงานราชการ) 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


ครูกัณฐิกา ประทุมแมน

ครูธุรการ 
กลุ่มสาระ ฯ : -


ครูจิระศักดิ์ เกษร

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


ครูประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด

ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์