เขียนโดย Administrator
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160253
รหัส Smis 8 หลัก :
  63022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  160253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  danmaelamaowitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปางส้าน
ตำบล :
  ด่านแม่ละเมา
อำเภอ :
  แม่สอด
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63110
โทรศัพท์ :
  55595186
โทรสาร :
  055595187
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/6/2530
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านแม่ละเมา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  160 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.