Written by Administrator
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

นายจิระพงษ์ สุริยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

ครูทวี เอกวิลัย

ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูประยูร ก๋าเครือคำ


ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา

ครูสราณริณทร์ วงค์ศรีใส

ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

ครูณัฐพงษ์ ตันคำ

ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

ครูทิวารัตน์ วงศ์ยา

ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

ครูอุเทน มิ่งก่อ

ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา

ครูณชานันท์ ประเสริฐสุข

ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

ครูณิชภัทร ทองประเสริฐ

ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

ครูวีรวิชญ์ รักประชา

ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

ครูจินตนา กลักสูงเนิน

ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

ครูเมธินี ศรีแพงมน

ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์ครูนิติสรร ยะมะโน

ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

ครูหนึ่งฤทัย จีนหน่อ

ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
   

นายจำนูญ ศรีลา

นักการภารโรง 
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
ครูกัณฐิกา ประทุมแมน
ครูธุรการ 
กลุ่มสาระ ฯ : -

ครูประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด

ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


ครูเกรียงไกร โม๊ต๊ะ

 


ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

ครูจิระศักดิ์ เกษร

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์