• กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

  วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม โดยมีนายจิระพงษ์ สุริยา เป็นผู้อำนวยการค่าย ปีการศึกษา 2562 มีลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 นาย กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมภาวะผู้นำ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีทักษะชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

  Read More

  ขอแสดงความยินดีกับทีมสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ

  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ขอแสดงความยินดีกับทีมสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ประเภทชายล้วน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป ฝึกซ้อมโดยครูประยูร ก๋าเครือคำและครูณชานันท์ ประเสริฐสุข

  Read More

  แห่เทียนจำนำพรรษาถวาย

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ และโรงเรียนบ้านแม่ละเมา ได้จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดเชตะวันคีรีเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

  Read More

  กิจกรรมค่าย "รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม" โดย Globe Thailand

  นางสาวระวีวรรณ เถินตรง และนางสาวณัฐพร บ้านนาพรชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เข้าร่วมกิจกรรมค่าย "รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม" โดย Globe Thailand ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรม Health Land Resort And Spa พัทยา ชลบุรี โดยมีนายนิติสรร ยะมะโน เป็นครูผู้ดูแล

  Read More