ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและกำจัดการเพาะพันธุ์ ของลูกน้ำยุงลาย ให้แก่ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ภาพ
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและกำจัดการเพาะพันธุ์ ของลูกน้ำยุงลาย ให้แก่ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ภาพ นายณัฐพงศ์ ดีเมฆ
ข่าว ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,16:09   อ่าน 312 ครั้ง