ภาพกิจกรรม
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ยินดีรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 ระดับภาคเหนือ ของสถานศึกษาและคณะครู 10 รายการ เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ และเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับชาติต่อไป 6 รายการ
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ยินดีรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
ระดับภาคเหนือ ของสถานศึกษาและคณะครู 10 รายการ เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ และเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับชาติต่อไป 6 รายการ ได้แก่
1. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ #ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ
2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ส.ต.ท.อุเทน มิ่งก่อ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ #ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ
3.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองนางสาวณชานันท์ ประเสริฐสุขครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน #ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ
4. รางวัลเหรียญเงิน นางประยูร ก๋าเครือคำ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ #ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายณัฐพงศ์ ตันคำ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ #ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ
6. รางวัลเหรียญเงิน ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน #ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ
7. รางวัลเหรียญเงิน นางภูริชญา คำวรรณ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
8. รางวัลเหรียญเงิน นางสาวจินตนา กลักสูงเนิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
9. รางวัลเหรียญทอง นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
10. รางวัลเหรียญเงิน นายวีรวิชญ์ รักประชา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ
11. เข้าร่วมการประกวดระดับภาคเหนือ นางสาวไพลิน หมอยา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
12. เข้าร่วมการประกวดระดับภาคเหนือ นายเกรียงไกร โม๊ต๊ะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ
13. เข้าร่วมการประกวดระดับภาคเหนือ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,16:08   อ่าน 357 ครั้ง